Kunngjøring av planer

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 23.04.2020, sak 046/20, vedtok reguleringsplan E16 Utbedringsstrekning Fagernes-Øylo, planID 0542DR263. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 13.02.2020, sak 009/20, vedtok reguleringsplan Grønkinn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 24.10.2019, sak 093/19, reguleringsplan Freningvegen øst.
 

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen Nystølgrende hytteområde, planID 0542DR260, i sak 040/19, den 23.05.2019. Reguleringsplanen legger til rette for høystandard fritidsbebyggelse på gnr. 91 / bnr. 18, på Aurdalsåsen.

Kommunestyret har som sak 001/18 i møte 15.02.2018 vedtatt å egengodkjenne detaljregulering for Stølsdokken hyttetgrend.

Planen åpner for etablering av 10 hyttetomter i området mellom Sanderstølen og Stølsdokken. 

 

Kommunestyret vedtok som sak 050/17 i møte den 7.9.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Kvitvella kraftverk med nærområde. Planen viser ny atkomstveg til kraftverket og til boligeiendommene i området. 

Kommunestyret vedtok som sak 002/18 i møte den 15.2.2018, å egengodkjenne denne reguleringsplanen.

Planen åpner for bygging av ambulansestasjon i tilknytning til Fagerns legesenter og Valdres lokalmedisinske senter (VLMS).

 

Kommunestyret har som sak 072/17 i møte den 23.11.2017 vedtatt å egengodkjenne detaljregulering for Rokkehaugen - planendring 2017. Planområdet ligger på vestsida av Strøndafjorden ved krysset mellom Lovegen og Håvrudvegen. Planen omfatter tidligere vedtatt reguleingsplan i området og innebærer endring av denne. Hensikten er å sikre samsvar med ønsket bruk av området samt å sikre bedre fleksibilitet for framtidig utvikling av eiendommen.