Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Grønkinn

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 13.02.2020, sak 009/20, vedtok reguleringsplan Grønkinn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig her og www.valdreskart.no.

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 61 35 90 00 eller epost nak@nord-aurdal.kommune.no

 

Grønkinn
Tittel Publisert Type
Grønkinn_vedtak KS_20200213

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_vedtak KS_20200213.pdf
Grønkinn_bestemmelser

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_bestemmelser.pdf
Grønkinn_VA-plan

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_VA-plan.pdf
Grønkinn_plankart

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_plankart.pdf
Grønkinn_planbeskrivelse

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_planbeskrivelse.pdf

 

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Avisa Valdres. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra denne kunngjøring. 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.