Pågående planprosesser

Her kan du finne oversikt over planprosesser som pågår.

Kommunedelplan Fagernes - Leira

Generelle definisjoner av planprosessen

Varsel om oppstart
Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide planforslaget. Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Berørte parter har mulighet til å uttale seg innenfor gitt frist. Uttalelsen sendes forslagstiller.

Offentlig ettersyn
Forslag til reguleringsplan behandles av planmyndigheten, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslaget med opplysning om hvor det er tilgjengelig. Kommunen skal etter at høringsfristen er utløpt ta saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Berørte parter har mulighet til å uttale seg om planforslaget innenfor gitt frist. Uttalelsen sendes kommunen.


Kunngjøring av planer
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for planmyndigheten til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Forvaltningsloven § 1–9. Klage på vedtatt reguleringsplan sendes kommunen.