Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – E16 utbedringsstrekning Fagernes-Øylo

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Nord-Aurdal kommune i møte 23.04.2020, sak 046/20, vedtok reguleringsplan E16 Utbedringsstrekning Fagernes-Øylo, planID 0542DR263. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig her, og på www.valdreskart.no

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 61 35 90 00 eller epost nak@nord-aurdal.kommune.no

 

E16 Utbedringsstrekning Fagernes-Øylo
Tittel Publisert Type
E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo_vedtak KS_20200423

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo_vedtak KS_20200423.pdf
E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo _plankart og bestemmelser

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo _plankart og bestemmelser.pdf
E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo _planbeskrivelse

07.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo _planbeskrivelse.pdf

 

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Avisa Valdres. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra denne kunngjøring. 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.