Medarbeiderundersøkelsen 2023

I Nord-Aurdal kommune bruker vi 10-FAKTOR fra KS som medarbeiderundersøkelse. Ved å spørre alle medarbeidere om hvordan de opplever det er å jobbe i kommunen, ønsker vi å få kartlagt hva vi kan jobbe med for å utvikle oss.

Invitasjon til medarbeiderundersøkelsen sendes ut på e-post til medarbeidere i Nord-Aurdal kommune mandag den 20. november. 

Svarfrist er mandag 11. desember! 

Gjennomføring i 2023

I Nord-Aurdal kommune gjennomfører vi undersøkelsen for tredje gang i 2023. Når resultatene er klare, skal hver avdeling se på resultatene i fellesskap og deretter arbeide aktivt med å velge ut faktorer og forbedringstiltak. 

 

Hvorfor 10-FAKTOR? 

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater, både med tanke på tjenestene vi leverer i kommunen og på arbeidsmiljøarbeidet vårt. Disse ti faktorene kan vi påvirke gjennom målretta utviklingsarbeid - både på organisasjonsnivå og på arbeidsplassen din.

Alle medarbeidere er viktige for at vi skal nå målene våre - og vi trenger derfor ditt svar!

 

Når gjennomføres medarbeiderundersøkelsen - og hva skjer etterpå?

I Nord-Aurdal kommune gjennomfører vi medarbeiderundersøkelser annethvert år (oddetallsår). I 2023 gjennomføres undersøkelsen fra 20. november til 11. desember.

Når resultatene er klare, skal hver avdeling/enhet se på egne resultater og bruke resultatene inn i utviklings- og arbeidsmiljøarbeidet sitt. 

Kommunedirektørens ledergruppe og AMU vil følge opp hvordan arbeidet går, og 10-FAKTOR vil være tema på ledersamlinger frem til neste medarbeiderundersøkelse i 2025. 10-FAKTOR er retningsgivende for hvordan ledelse og medarbeiderskap skal utøves i Nord-Aurdal kommune,  og gir oss konkrete verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 

10-FAKTOR skal også være en del av  plan- og styringsdokumenter på organisasjonsnivå, og inngår som en del av lederplattformen for Nord-Aurdal kommune.

Vil du vite mer om 10-FAKTOR? Klikk her!