Oppvekstløft for barn og unge i Valdres

Valdreskommunene samarbeider med Høgskolen i Innlandet om å styrke laget rundt de 4500 barna vi har i regionen, med støtte fra Statsforvalteren.

Et symbolsk bilde der ei skolejente sitter på en svevende blyant, og peker entusiastisk oppover - Klikk for stort bilde

Hva er Oppvekstløftet?

De siste par årene er det vedtatt to store nasjonale satsinger; «Oppvekstreformen» fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), og «Kompetanseløftet» fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg ble det fra 01.08.22 gjort endringer i 14 lover, med krav til samhandling og bedre samarbeid om barn og unge som trenger hjelp.  Valdreskommunene har valgt å se alt dette i sammenheng som ett Oppvekstløft.

Det er bevilget skjønnsmidler fra Statsforvalter, i perioden 01.08.22 - 31.07.23, for å koordinerer dette arbeidet. Målet er blant annet å utarbeide en regional modell og plan for forebyggende arbeid, og styrke samhandlingskompetansen i alle ledd.

10 kommunalsjefer, med ansvar for barn og unge, er styringsgruppe, og ledere i 6 kommunale Innsatsteam er arbeidsgruppe. Valdreskommunene har inngått partnerskap med Høgskolen i Innlandet (HINN). HINN bidrar med kompetanse inn i de ulike fagmiljøene i Valdres, og tar samtidig med seg erfaringer og kompetanse tilbake til høgskolemiljøet og studentene.

I Valdres er det flere interkommunale vertskommunesamarbeid med ansvar for målgruppa (PPT, BVT, kommunepsykologtjeneste og NAV).  Dette legger føringer for den enkelte kommunes struktur og system i det forebyggende arbeid, og er grunnlaget for behovet om en regional modell og plan.   

I Valdres er det ca. 4500 barn og unge i alderen 0 – 24 år. De viktigste personene og det viktigste laget rundt barn og unge er foreldrene.

Satsingen skal bidra til at de ca. 800 kommunalt ansatte som har ansvar for barn og unge i Valdres, sammen med foreldre, skal styrke sin samhandling og forebyggende innsats for at flere barn og unge i Valdres skal få riktig og koordinert hjelp tidlig nok og lenge nok.

Hva er gjort så langt – og hva er veien videre?

Høsten 2022 har koordinator og representant fra HINN gjennomført kartlegging gjennom dialog med regionale fagnettverk og interkommunale tjenester, for å få oversikt over eksisterende ressurser, rutiner, roller og ansvar, og innsikt i ansattes opplevelse av tverrfaglighet og tidlig innsats. Denne kartleggingen gir grunnlag for videre arbeid med regional modell og plan.  

I samarbeid med HINN er det gjennomført flere regionale og kommunale samlinger. Hovedtema har vært ledelse av tverrfaglige arbeidsprosesser, både på kommunalsjefnivå, tjenesteledernivå og for ledere av Innsatsteam og elevtjenesten ved Valdres vgs. Dette arbeidet skal videreføres og videreutvikles våren 2023, med spesielt fokus på ledelse av ansvarsgrupper og veiledningskompetanse i PPT.

 

Forsamlingen med de 750 ansatte har fullt fokus på det som presenteres - Klikk for stort bilde25.11.2022 var 750 ansatte i laget rundt samlet til en felles kompetansedag på Scandic Valdres og Kulturhuset på Fagernes. Velferdsdirektør Eli Blakstad fra Statsforvalter var en av innlederne.