Trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Aurdal kommune

I Fylkestinget i Oppland 29.september 2015 ble Nord-Aurdal kommune sammen 11 andre kommuner i Oppland godkjent som «trafikksikker kommune».

Arbeidet med denne godkjenningsordningen har vært et tett samarbeid mellom kommunen og Oppland fylkeskommune, Trygg trafikk og Statens vegvesen.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester, medansvarlig for innbyggernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for trafikkforebygging.

En trafikksikker kommune er en kommune som arbeider forebyggende og holdningsskapende, som prioriterer fysiske tiltak og som arbeider systematisk for trafikksikkerhet på tvers av virksomheter.

Et vellykket trafikksikringsarbeid må forankres både politisk og administrativt.

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Godkjenningens varighet er to år, 2015-2017.

Nord-Aurdal kommune er glad for anerkjennelsen det er å få denne godkjenningen.

Trafikksikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid som blir til gjennom samspill mellom kommune og innbyggere. I arbeidet med trafikksikringsplanen for kommunen er det mulig for kommunens innbyggere å komme med innspill. Forebygging handler om både organisatoriske tiltak, trafikanttiltak og vegtiltak. Foreldre, barnehage og skole har et særskilt ansvar for opplæring og holdningsskapende arbeid.

Det enkleste og kanskje det beste sikkerhetstiltaket du kan bruke i bilen er bilbeltet. Klassikeren som først ble påbudt i kjøretøy i 1975 er det mest effektive du kan bruke for å unngå alvorlig skade i bil.

Høsten er høysesong for kollisjoner med vilt.

Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder.

Trafikken rundt skolen kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene. Vurder om det er nødvendig å kjøre barnet ditt til og fra skolen.

Begynn med trening på skoleveien allerede nå!

20.oktober er refleksdagen, og rundt om på skoler og i barnehager vil denne bli markert med ulike aktiviteter. Nå som «nettene blir lange» oppfordrer vi alle til å bruke refleks!