Rokkehaugen planendring - vedtatt plan

Kommunestyret har som sak 072/17 i møte den 23.11.2017 vedtatt å egengodkjenne detaljregulering for Rokkehaugen - planendring 2017. Planområdet ligger på vestsida av Strøndafjorden ved krysset mellom Lovegen og Håvrudvegen. Planen omfatter tidligere vedtatt reguleingsplan i området og innebærer endring av denne. Hensikten er å sikre samsvar med ønsket bruk av området samt å sikre bedre fleksibilitet for framtidig utvikling av eiendommen.

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket om egengodkjenning påklages til fylkesmannen i Oppland. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Plandokumentene kan også sees i servicetorget på rådhuset, og på http://valdreskart.no.