Kvitvella kraftverk - vedtatt plan

Kommunestyret vedtok som sak 050/17 i møte den 7.9.2017 å egengodkjenne detaljregulering for Kvitvella kraftverk med nærområde. Planen viser ny atkomstveg til kraftverket og til boligeiendommene i området. 

Etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtak om egegodkjenning klages inn for fylkesmannen innen tre uker. Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være fremsatt senest tre år etter kunngjøring.

Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes. Plandokumentene kan sees på servicetorget på rådhuset, eller på kommunens hjemmeside; nord-aurdal.kommune.no.