Offentlig ettersyn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 24.03.2022, sak 012/22, å legge forslag til reguleringsplan for Marsteinhøgda III ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.