Kommunedelplan Fagernes - Leira

Her vil det komme informasjon om det pågående arbeidet med kommunedelplan for Fagernes - Leira

 Hensikten med planarbeidet er i hovedsak følgende:

  • Legge til rette for flere og ulike typer boliger, herunder i hovedsak som fortetting
  • Legge til rette for nye næringsarealer for et mangfold av bransjer
  • Avklare og legge føringer for arealbruken på Leira og på Fagernes
  • Rydde opp i gjeldende reguleringsplaner; hvilke planer skal oppheves, hvilke skal fortsatt gjelde
  • Avklaringer om gjeldende kommunedelplaner for E16 som går gjennom Fagernes og eventuelt legge inn ny trase

 

Fastsatt planprogram for kommunedelplan Fagernes-Leira

Planprogrammet er en oppskrift for det videre arbeidet med kommunedelplanen for Fagernes-Leira.

Les mer her

Kartutsnitt som viser området Fagernes - Leira - Klikk for stort bilde

 

Kontaktinfo

Aud Berit Anmarkrud
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 88 26 17
Steinar Tvedt
Arealplanlegger
E-post
Telefon 40 84 19 09