Varsel om oppstart

Planområde for "Stasjonsbyen"

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsbyen i Fagernes sentrum, Nord-Aurdal kommune. Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl., og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.

Planen vil bli fremmet som et privat planinitiativ, men kommunen har påtatt seg rollen med å varsle oppstart. Varslingsmateriell kan sees på www.nord-aurdal.kommune.no.