Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Fautrudvegen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. En utvikling med tomannsboliger kan være aktuelt.