Tron Kittelsen og 7. trinn satte farge på Vesleøya

I forbindelse med byfesten i Fagernes 2019 fikk elevene på 7.trinn være med på prosjektet Passasje Vesleøya. Fredag 6. september var det avduking.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

I Valdres og Nord-Aurdal kommune er visuell kunst det uttrykket i Den kulturelle skolesekken det satses minst på, noe vi har hatt fokus på de to siste årene. Det er et mål at kommunens barn og unge skal bli kjent med ulike kunstretninger, for å gjøre dem nysgjerrige og trygge i møtet med kunst. I 2019 ønsker vi at et utvalg elever skal arbeide med Landart sammen med kunstner Tron Kittelsen på Vesleøya på Fagernes. Dette for å bli kjent med en kunstform som er lite benyttet i kommunen, og for å se på nærmiljøet på en ny og spennende måte.

Vesleøya er noen dekar i størrelse. Ganske flat og består hovedsakelig av høyreist furuskog hvor stammene er ganske dominerende. På det sørligste neset av øya vokser noe mindre furutrær og sammen danner mange av dem en naturlig korridor. Disse ligger så lavt i terrenget slik at ved høy vannstand blir jord vasket bort og rotsystemet blir godt synlig og dominerer visuelt. Dette området har en trolsk karakter. Ved å ta utgangspunkt i denne tregruppen kan en knytte trær sammen med tau. Deretter montere tekstiler/stoffer som vegger. Slik vil det framkomme en portal som en kan bevege seg gjennom. Ca. 1 meter bred og 10-12 meter i lengde. Veggenes utforming og tekstilvalg vil være avhengig av elevers innspill. Et slik inngrep er inspirert fra en eventyrverden. En vandring gjennom denne passasjen kan føre til en mental forvandlig. De tilførte objekter vil danne en kontrast til naturen og forhåpentligvis inspirere til å bevege seg gjennom.

For å forsterke denne trolske stemningen og for å synliggjøre at det er en kunstinstallasjon på øya, vil vi lyssette øya i ulike farger.

Prosjektet harmonerer godt med Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Den sier at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal ha medansvar og medvirkning, og de skal gis utfordringer som fremmer danning og lærelyst.

NABS vil takke Tron Kittelsen for gjennomføringen og kultursjef Renate Remme Øverseth for initiativ og oppfølging av prosjektet.

Ta turen til den fargerike Passasje Vesleøya!