Nyhetsbrev 2/2023 fra Omstillingsprogrammet

Har du gode ideer om vekst og utvikling i egen bedrift? Ta gjerne kontakt med omstillingsleder Siri på telefon 99518342 eller e-post. Hun tar gjerne et møte møte med deg/dere.

Forstudie om Leirin

Ola Jetlund er ansatt i 20 % stilling som prosjektleder for en mforstudie som skal undersøke hvordan vi kan benytte Leirin flyplass i framtida. Forstudien varer fram til nyttår, og gode funn kan føre til at vi går inn i en mer konkret forprosjektfase i 2024.

Det er et mål i forstudien at Leirin skal brukes til luftfartsformål. Imidlertid er luftfarten i stor utvikling og det er viktig å rigge seg inn mot framtida i den retningen vi ser starten på nå. Det handler i stor grad om elektrifisering av flyparken, droner og kunstig intelligens. Det er derfor viktig å ha en prosjektleder med topp kompetanse innen området.

Ola Jetlund er førsteamanuensis ved Oslo Met, hvor han underviser og forsker innen teknologifag. Han har dessuten en tilknytning til Valdres, og han kjenner flyplassen godt siden han som ungdom hadde sommerjobb på Leirin flere år.

Nord-Aurdal kommune og Avinor har hatt møte om alternative anvendelser av Fagernes Lufthavn, Leirin. Avinor uttrykker interesse for forstudien som nå er i gang. Salg av flyplassen er ikke lenger Avinor sitt primære mål. De ønsker også å undersøke alternative bruksområder. De to partene er enige om å ha en tett dialog ut 2023 om den fremtidige bruken av av flyplassen til luftfartsformål.

 

Nye prosjekter som har fått støtte

Styret i omstillings-programmet hadde møte 3. og 7. mai, og vedtok støtte til disse utviklingsprosjektene:

 • Fagernes Utvikling: Brøtaskogen næringspark, kr 200 000,-
 • Leira næringsforening: Gjenbrukskonsept forstudie, kr 40 000,-
 • Ola Magnus Weisser: Samlekortspillet Impact, kr 35 000,-
 • Valdres Matverkstad: konseptutvikling, kr 95 000,-
 • Hemsingfestivalen: Internasjonalisering og rebranding, kr 100 000,-
 • Sånn AS: Bedriftsetablering, kr 35 000,-
 • Bufar kompetanse: Videreutvikling, kr 165 000,-
 • Valdres natur- og kulturpark: Forprosjekt Matrute Valdres, kr 99 000,-

Matrute Valdres

Valdres næringshage har gjennomført forstudien Matrute Valdres på oppdrag fra Valdres natur- og kulturpark, Visit Valdres og Statsforvalteren Innlandet. Målet med forstudien var å undersøke hvordan tilreisende til Valdres kan få bedre tilgang til lokalmat, både fra spisesteder og utsalgssteder. Matopplevelser er en stadig viktigere
del av folks ferieopplevelser. Nå foreligger en sluttrapport fra forstudien og den er vel verdt å lese. Rapporten finner du her. Forstudien viste at matprodusenter, spisesteder og utsalgssteder har stor tro på et matrutekart. Visit Valdres og VNK har fått tilsagn på kr 99 000,- fra omstilling til et forprosjekt for å gjøre avtaler med bedrifter og utvikle matrutekartet.

Lokalmatekspressen

Omstillingsprogrammet har gitt 49 000,- til et forprosjekt som skal gjøre det enklere for spisesteder og matprodusenter å samarbeide om bestilling og levering av lokalmat. Valdres næringshage har ledet prosjektet som har resultert i at matprodusenter kan sette inn varer i et felles lager hvor spisestedene kan hente den. Bestillingsløsningen som er valgt heter Dagens.Farm.

Kartlegging av kjøttforedlingsbedrifter

På oppdrag fra Omstillingsprogrammet har Valdres næringshage gjort en kartlegging av hvilke kjøttforedlingsbedrifter som finnes lokalt og hvilke tjenester de kan tilby. Tørrmørning, skjæring, pakking, kverning, videreforedling, speking osv. er kartlagt - og av hvilke dyr (storfe, sau, geit, gris, ullgris, vilt osv). Rapporten fra kartleggingen vil være interessant for alle som driver med kjøtt. Den vil være klar i løpet av sommeren og blir da sendt ut til alle som har vært involvert. Andre interesserte kan ta kontakt med omstillingsleder eller Valdres næringshage for å få tilgang til rapporten. I samarbeid med Valdres Matverkstad går prosjektet nå inn i en ny fase som omhandler kontrakter og avtaler, kommunikasjon priser, markedsføring av bedriftens tjenester osv.

Forstudie om klimaomstilling

Kommunedirektørene i Valdres har vedtatt å sette i gang en forstudie som skal foreslå tiltak som skal føre regionen mot lavere utslipp og høyere grad av sirkulærøonomi. Det er de nasjonale klimamålene som er førende for forstudien som skal gjennomføres av Anni Onsager og Erlend Eggen:

 • Redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030.
 • Null utslipp innen 2050
 • Miljøkrav i offentlige anbud skal vektes med 30%
 • 30 % av Norges tapte natur skal restaureres
 • 55-80% av avfall skal gjenvinnes
 • Sirkulærøkonomi skal etterstrebes på alle områder
 • Øke grad selvforsyning
 • Øke karbonlagring i jord.

Forstudien skal være gjennomført innen 1. september og støttes med 25 000,- av Omstillingsprogrammet og 25 000,- av Vang kommune.