Har du spennende utviklingsideer eller -planer for bedriften din?

Omstillingsprogrammet kan veilede og støtte bedrifter som har evne og vilje til å utvikle seg og vokse. Her kan du lese mer om hvilke prosjekter som støttes og hvordan du går fram.

 Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler (PDF, 72 kB)

 

 1. Innledende samtale med omstillingsleder:

  Før du søker ønsker omstillingsleder Siri Ødegaard å ha en samtale med deg. Kontaktinfo for å avtale møte finner du på høyre side her.
   
 2. Møte med bedriftsleder:

  Omstillingsleder kommer gjerne ut til bedriften for å høre mer om ideen eller planen for utvikling i bedriften. Vi har da en samtale om muligheter og realisme i prosjektet. Det er viktig at bedriften selv viser en vilje til omstilling, nytenking, utvikling og vekst. Noen ideer og prosjekter er så gode at de kvalifiserer til å få direkte støtte fra Omstillingsprogrammet for å realiseres. Andre prosjekter kan passe godt inn i kompetanseprogram som foregår for flere bedrifter. Det kan også være ideer som må modnes litt til eller at bedriften trenger støtte til å sette tankene i et system. I slike tilfeller kan Omstillingsprogrammet bidra ved å dekke noen timer fra en bedriftsveileder i Valdres Næringshage.
   
 3. Søknad:

  For bedrifter som skal søke om midler fra Omstillingsprogrammet finnes elektronisk søknadsskjema her (Regionforvaltning.no)

  Omstillingsleder eller Valdres Næringshage kan gi veiledning til utfylling. Valdres Næringshage kan bistå med inntil 3 timer pr bedrift til veiledning, budsjettering, utfylling og eventuelt råd til rapportering.
   
 4. Saksbehandling:

  Søknader behandles av Omstillingsstyret. Se møtekalender

  Husk at søknader bør sendes inn minst to uker før møtet. Dersom det søkes om mindre beløp, blir de behandlet fortløpende av ordfører og omstillingsleder.
   
 5. Prosjektperiode:

  Når du søker om midler skisserer du selv framdriftsplanen for prosjektet. Det er ikke like lett å følge en oppsatt plan, og det er som regel ikke noe problem med endringer eller forsinkelser. Husk bare å holde omstillingsleder orientert eller be om et nytt møte for å drøfte hvilke endringer og tilpasninger som er mulig innenfor rammene av prosjektet.

  Du kan søke om delutbetaling av midler når minst halvparten av prosjektet er gjennomført. Omstillingsleder kan i så fall gi deg veiledning om hvordan du går fram.

   
 6. Rapportering:

  Når prosjektet er gjennomført skal bedriften lage en slutt som sendes til omstillingsleder. Rapporten lages i søknadsportalen. Her kan du også lage utbetalingsanmodning for innvilgede midler. I tillegg til sluttrapport og utbetalingsanmodning sendes en faktura på beløpet som skal utbetales. Denne fakturaen skal være uten mva. Faktura sendes til

  Nord-Aurdal kommune Omstillingsprogrammet v/ Siri Ødegaard
  Jernbanevegen 22
  2900 Fagernes.
  (org.nr. 961 381 908)
   
 7. Evt. ny fase:

  Noen bedrifter får støtte til forstudier som kan lede inn i et forprosjekt. Dersom bedriften har behov for å drøfte om prosjekter kan gå videre i en ny fase kommer gjerne omstillingsleder ut til bedriften på ny.

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42