Jeg vil hogge i skogen - som skogeier, hva gjør jeg?

Den norske skoglovgivinga har lang tradisjon for la skogeieren få fridom under ansvar. Skogeieren har store valgmuligheter om hvordan han/hun utøver si forvalterrolle. Et bærekraftig skogbruk med langsiktige investeringer er et viktig innhold i dette forvalteransvaret.

Gjennom bærekraftig forvalting og bruk av eiendommen skal skogeieren både utnytte ressursene på eiendommen og ta omsyn til andre interesser. Færre skogeiere gjør det praktiske arbeidet i skogen sjølve – men de har likevel ansvaret for at tiltaka blir gjort på en best mulig måte, både for seg sjølve og for storsamfunnet. Det er derfor lurt at du sjøl eller noen du har tillit til følgjer med på alt arbeid som blir gjort i skogen din.

Ikke la noen hogge i skogen din uten skriftlig kontrakt. Det viser seg at det lett blir usemje med påstand mot påstand. Da er det oftest du som skogeier som taper. Husk at det er du som skogeier som har ansvar for opprydding etter hogst, og at det eventuelt og må avtalast i en kontrakt.

Viktige spørsmål og avklaringer du bør finne svar på før signering av kontrakt om hogst:

  • Er skogen hogstmoden, dvs. utvokst?
  • Hva er de økonomiske konsekvensene av å hogge nå, kontra å vente noen år?
  • Avklar eventuelle vegbehov og muligheter for tilskudd til landbruksveg så tidlig som mulig før hogst.
  • Dersom du har skogbruksplan med hogstforslag så bruk den.
  • Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Det er ofte store variasjoner.
  • Søk nøytral faghjelp for vurdering av mellom anna hogstmognad, vegløsninger og pristilbud om du er i tvil.
  • Følg med på hogsten undervegs, og få melding fra entreprenøren i god tid før hogsten er ferdig, slik at du kan sjekke at oppdraget er/blir utført i samsvar med kontrakten.
  • For å ha betre kontroll på måling av volum som går ut av skogen, kan du be om at det daglig blir tatt utskrift fra hogstmaskinens database.
  • Sjekk nøye virkesavregninga (oppgjørspapirene) for å forsikre deg om at alt er med, og at priser, kostnader og skogfondstrekk mv. er som avtalt.
  • Husk at du som skogeier har ansvar for forynging av areala som er hogd. Det kan lønne seg å bestille planting samtidig som du inngår en avtale om hogst.

 

Kontakt skogbruksleder i Viken skog eller Nortømmer som kan hjelpe deg med avvirking av skog og skogkultur.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00