Vernskog

Vernskogen i Valdres ligger opp mot fjellet, i Nord-Aurdal på ca. 850 m.o.h. I tillegg er det vernskog mot bebyggelse gjennom regulering, på Lobrøtin.

Det er fylkeslandbruksstyret som har vedtatt hvilke områder som har vernskogstatus og hvordan skjøtselen av disse skal skje. Vernskog er skog som fungerer som beskyttelse mot naturskader og den gir vern mot vær og vind for annen skog, dyrket mark og bebyggelse. Opp mot fjellet vokser skogen saktere og forynger seg ikke så lett, og her er skogen viktig for å opprettholde seg selv. I tillegg skal det bla. også tas vare på elementer som kraggfuruer, tørre og vridde tre og reirplasser for store rovfugler.

All hogst i vernskog, med unntak av hogst til eget bruk, skal meldes til kommunen senest 3 (tre) uker før hogsten starter. Skjema for melding av hogst i vernskog finner du her; vernskog skjema. Et kartutsnitt som viser det aktuelle hogstområdet, skal ligge ved meldinga som skal sendes til kommunen.

Det finnes flere metoder til skjøtsel og avvirkning av vernskog. For mer informasjon se nettsidene til landbruksdirektoratet eller ta kontakt med din lokale entreprenør, andelseierlag eller oss.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00