Psykisk helsearbeid og rus

Nord-Aurdal kommune har en tjeneste for alle innbyggere som sliter med psykiske utfordringer. Tjenesten er gratis, og alle kan kontakte avdelingen for psykiske helsetjenester direkte for å få en vurderingssamtale. Der møter du en fra gjengen på bildet, som nå ønsker å sette mer fokus på psykisk helse og tilbudet i kommunen. Dersom du ønsker kontakt med kommunepsykolog, kan du kontakte avdelingsleder i rus og psykisk helsetjeneste.

Det kan  være vanskelig å være pårørende til noen som sliter med rus og/eller psykisk problemer.

Ta gjerne kontakt med oss på pårørende tlf : 90 95 47 28 for råd og veiledning.
Mandag og torsdag fra kl 10.00 – 14.00.

Psykiske utfordringer kan være så mangt, og alle mennesker har slike utfordringer i løpet av livet. Det handler om tanker og følelser som kan vanskeliggjøre hverdagen. Flere kjenner på tristhet, depresjon, manglende motivasjon, angst eller utrygghet. Kanskje er eksistensiell, religiøs eller annen grubling så stor at det hemmer daglige gjøremål. Spiseforstyrrelser eller tvangstanker gjør kanskje det samme. Stress, utmattelse eller søvnproblemer kan gjøre hverdagen uutholdelig. Utfordringer med adferd, temperament, rus eller psykoser kan gå ut over deg selv og de du er glad i. Relasjonsproblemer har kanskje gitt deg dårlig selvbilde og ensomhet. Vonde livshendelser og vanskelige overganger i livet kan være vanskelige å gå videre fra. Kanskje er det noe helt annet du kjemper med.. Ved å ta tak i disse tankene og følelsene sammen, håper vi å kunne styrke selvfølelsen din og finne gode verktøy som kan bedre håndteringen og opplevelsen av din hverdag.

Det har vist seg at tilbudet er lite kjent, og flere kunne hatt utbytte av å få hjelp tidligere. En tidligere innsats kan være nyttig både for personen, pårørende, kommunen og i et større samfunnsøkonomisk perspektiv. For den personen som trenger hjelp, kan en tidlig innsats blant annet forebygge lengre sykdomsforløp, sykefravær, økonomiske utfordringer, relasjonsproblemer, ensomhet eller forverring av situasjonen på andre måter. Vi ønsker dessuten å motvirke stigmatisering og diskriminering, og drive opplysningsarbeid om psykisk helse.

Gjengen har bred faglig kompetanse seg imellom, og vi tilpasser samtalene ut fra det som er viktig for deg. Tid, sted, hyppighet, varighet, metode og fokus varierer derfor fra person til person. Samtalene foregår vanligvis på Familiens hus i Tveitavegen sammen med en av de ansatte, eller i grupper med andre som har liknende utfordringer. Vi ønsker å ha en ærlig relasjon der dine tilbakemeldinger på samarbeidet er styrende.

Vi som jobber her har kompetanse fra sykepleie og hjelpepleie, og de fleste har videreutdanning i rusarbeid, psykisk helsearbeid, veiledning, nettverksarbeid, relasjonell kompetanse eller kognitiv terapi.

Der det er behov for det, har vi godt samarbeid med andre instanser som NAV, fastlegene, distrikspsykiatrisk senter (DPS), barneverntjenesten, helsestasjonen, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller kriminalomsorgen.

Inger Torun Klosbøle er virksomhetsleder for Familiens hus, og Solfrid Syversen er avdelingsleder for psykisk helsetjeneste. I tjenesten er det syv ansatte fordelt på seks årsverk.

Kontaktinfo

Solfrid Syversen
Avdelingsleder
Telefon 480 54 396

Adresse

Familiens Hus
Tveitavegen 11
2900 Fagernes

 

Postadresse:
Postboks 143
2901 Fagernes