Langtidsopphold i institusjon tildeles pasienter med varig helsesvikt og omfattende pleiebehov som ikke kan dekkes i omsorgsbolig eller i hjemmet med hjemmetjenester.

Korttidsopphold i institusjon kan tildeles når det i kortere periode er behov for heldøgns omsorg og behandling i institusjon.