Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold i institusjon kan tildeles når det i kortere periode er behov for heldøgns omsorg og behandling i institusjon.

Korttidsopphold kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk behandling og vurdering som ikke krever sykehusinnleggelse. Opphold kan bli forlenget til man mener potensialet er nådd, og andre tiltak må iverksettes.

Kortidsoppholdet kan omfatte:

  • Medisinsk behandling og pleie ved sykdom, hvor det ikke er behov for sykehusinnleggelse
  • Vurdering/utredning av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov
  • Etterbehandling etter sykehusopphold
  • Rehabilitering
  • Avlastning for pårørende
  • Pleie og omsorg ved livets slutt