Nystølgrende hyttefelt – vedtatt plan

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen Nystølgrende hytteområde, planID 0542DR260, i sak 040/19, den 23.05.2019. Reguleringsplanen legger til rette for høystandard fritidsbebyggelse på gnr. 91 / bnr. 18, på Aurdalsåsen.

Vedtak, vedtatt plankart og planbestemmelser finner du som egne lenker på denne siden. Flere dokumenter til reguleringsplanen kan sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Nystølen hytteområde eller planID 0542DR260).

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker. Krav om innløsning eller erstatning for tap må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Evt. klage eller krav skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.