Varsel om oppstart

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ivarshaug, Leira, gbnr. 24/185, langs Garlivegen på Leira.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert boligbebyggelse, med 4-6 boenheter med tilhørende anlegg.