Skogfond

For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

Skogfondsmidlene tr­ekkes av brutto salgspris av virket og skogeieren kan fritt velge trekksats i intervallet 4 – 40 %. Skogfondet gir skattefordel ved enkelte investeringer, som vegbygging, forsikringspremie og skogkulturarbeid. Den skattefrie andel av skogfondet er 85 %. Dette betyr at bruk av skogfond til tiltak som gir skattefordel kun inntektsføres med 15 %. Egenandelen på investeringen blir dermed redusert, alt fra 50 til og med godt over 90 %!

For mer info se; skogkurs resyme nr. 10 eller; nettsida til landbruksdirektoratet.

Effekten av bruk av skogfond og egenandelen kan beregnes her; skogfondskalkulator

Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via nettløsning, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Bruk gjerne skjema fra landbruksdirektoratet som dokumentasjon og husk å sende med kopi av faktura og evt. kart. Skjemaet finnes her; utbetaling fra skogfond.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00