Personlig assistanse - praktisk bistand og opplæring

Personlig assistanse omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som har tilknytning til husholdningen. Personlig assistanse omfatter også hjelp til egenomsorg og personlig stell og pleie. Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæringen skal være å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Kommunen organiserer tre typer praktisk bistand i hjemmet:

  • Praktisk bistand hjemmehjelp
  • Praktisk bistand boveiledning
  • Personlig assistanse (ved hjelp av egen assistent)

Praktisk bistand/opplæring skal bidra til at den som mottar tjenesten blir mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og /eller får hjelp til daglige gjøremål for å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.

Personlig assistanse er nært knyttet mot BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Forskjellen på personlig assistanse og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er at personlig assistanse organiseres og styres av kommunen, mens BPA er brukerstyrt og styres og organiseres av bruker innenfor de timer som er vedtaksfestet av kommunen.

Videre omfatter personlig assistanse deltagelse i fritidsaktiviteter. Se også informasjon om støttekontakt og BPA

Eksempel på praktisk bistand og opplæring, kan være bl.a.:

  • Nødvendig renhold
  • Bistand til vask av klær i vaskemaskin.
  • Sengetøyskift
  • Bistand til å hente inn brensel der det er lett tilgjengelig for tjenesteyter
  • Opplæring i sosiale ferdigheter – nettverksbygging.
  • Opplæring og veiledning til å mestre egenomsorg
  • Bistand til og komme i gang med arbeid, dagtilbud og fritidsaktiviteter.

Kommunen tar betalt for tjenester som tilbys som praktisk bistand. Tjenester til personlig stell og egenomsorg, herunder opplæring i dagliglivets gjøremål, er gratis.