Ergoterapeut har fokus på det enkelte menneskets mulighet til å kunne opprettholde funksjon og til å kunne oppnå mestring av hverdagslivets aktiviteter. De yter tjenester til innbyggere i alle aldre, uavhengig om de er hjemmeboende eller bor i institusjon, men prioriteres først og fremst til hjemmeboende voksne innbyggere.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.