Prioritert opptak

INNTAKSKRITERIER Følgende kriterier blir lagt til grunn ved opptak til den enkelte kommunale barnehage, i prioritert rekkefølge:

10. Barn med utsatt skolestart og nedsatt funksjonsevne (barnehageloven § 13).

20. Barn som berøres av omsorgsovertakelse eller frivillig hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester  (barnevernsloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd).

30. Søsken, med krav på plass, prioriteres fortrinnsvis inn i samme barnehage som eldre søsken går.

40. Barn fra familier som har store belastninger pga. sykdom, funksjonshemming eller lignende. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen)

50. Barn som har foreldre som deltar i Nord-Aurdal kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

60. Endring av tildelt plass til annen barnehage (barn som ikke tidligere har fått oppfylt første ønske, og som velger å stå på venteliste).

70. Barn med enslig forsørger som er i utdanning eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

80. Ved ellers like søkerforhold, prioriteres de eldste barna først.

90. Øvrige barn som ikke kommer inn under pkt. 10 – 80.

 

Det kan tildeles barnehageplass til barn av barnehagelærer når det er nødvendig for å besette barnehagelærerstillinger. 

Søkeren må selv oppgi om det kreves prioritering ut fra pkt. 10-80 ved inntak. Krav som kommer innunder PP-tjeneste, barnevernstjeneste, helsetjeneste, flyktningetjeneste eller NAV, må dokumenteres.
 

Inntakskriterier for Ranheim private naturbarnehage; gå til barnehagens hjemmeside.