Voksenopplæring

Voksenopplæringen gir tilbud om spesialopplæring etter enkeltvedtak § 4A-2 i opplæringsloven. For å få rett til spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Voksne over 18 år kan ha rett til spesialundervisning etter to alternative grunnlag:

  • fordi en ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.
     
  • fordi en har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment å dekke ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter dekker både opplæring i nye ferdigheter, relæring av tidligere innlærte ferdigheter og oppnådd kompetanse, vedlikehold og utvikling av de grunnleggende ferdighetene

For å få rett til spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Det skal utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan). Opplæringen skal være individuell, og innholdet i opplæringen kommer fram av sakkyndig vurdering. Aktuelle fokusområder kan være sykdomsrelatert afasi, lese og skrivevansker, voksne med mangelfull skolegang og utviklingshemmende.

Praktisk informasjon:

  • Kommunen har ansvar for å stille til rådighet de hjelpemidlene og det utstyret som er nødvendig for at den voksne skal få et forsvarlig utbytte av undervisningen.
  • Lokalene til voksenopplæringen er beliggende på Leirali Aktivitetshus.
  • Skolen er godt utstyrt, og har hjelpemidler som PC, iPad og diverse spesialpedagogisk materiell.
  • Lærere ved voksenopplæringen har pedagogisk utdannelse med spesialpedagogisk kompetanse.