Forebyggende arbeid

En viktig oppgave for Nord-Aurdal Brannvesen er forebyggende avdelingen som jobber kontinuerlig for å forhindre at brann og ulykker oppstår. Dette oppnåes gjennom tilsyn, kampanjer og informasjonsarbeid.

Hva gjør vi?

Noen av arbeidsoppgavene som faller under dette er:
 • Tilsyn og kontroll av byggverk der brann kan føre til tap av menneskeliv.  
 • Uttalelser og forkonferanse i forbindelse med byggesaksbehandling og bistand med branntekniske befaringer av bygg. 
 • Feiing og tilsyn i bolig og fritidsbolig. (Les mere neste side)
 • Opplæring, kurs og øvelser for både statlige, kommunale og private virksomheter for å heve kunnskap om brannvern. (som slokkeøvelser, evakuering, brannvernansvarlig)
 • Omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på institusjoner, barnehagebesøk.
 • Barnehagebesøk på brannstasjon for førskoleungene der Brannbamsen Bjørnis kommer på besøk. 

 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Begrepet behov innebærer at feiing skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er feieren som definerer behovet. 
 

Feiing - Hva innebærer feiing?

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.
Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket. Feiing omfatter:
 • Feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner)
 • Feiing av røykrør og kanaler
 • Uttak av sot og dette hives i feiervesenets sothenger.  

Tilsyn - Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

Feieren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet utifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.  Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Tilsyn omfatter:
 • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet
 • Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding ved avvik.

Slik får du fyr i peis og ovn!

 • Bruk tørr ved – ca. 2-3 kg finkløyvet ved til opptenning.
 • Bygg bålet i peisen på riktig mål – Store vedkubber nedst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningbriketter øverst
 • Tenn på fra toppen – raskere oppvarming av selve brennkammeret
 • Sørg for tilgang på luft – Sett gjerne døren på peisen eller ovnen på gløtt til det brenner godt.
 
 

Kontaktinfo

Frode Helle
Leder brannforebyggende
E-post
Telefon 94 82 61 91
Erlend Bringsli
Feier
E-post
Telefon 99 57 94 90
Kåre Brenden
Feier
E-post
Telefon 99 57 94 90
Tim-Egil Dammerud
Feier
E-post
Telefon 94 17 98 33
Nils Eirik Sogn Espeseth
Feier
E-post
Mobil 91 82 49 25