Tilskudd

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Det finnes flere tilskuddsordninger, de mest aktuelle i Nord-Aurdal er tilskudd til:

  • Vegbygging (ofte rundt 30 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet).
  • Punktutbedring på landbruksveier (ofte mellom 40 og 50 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet).
  • Planting (80 % over et visst antall planter per dekar).
  • Suppleringsplanting (60 % med inntil 50 planter/daa).
  • Gjødsling (40 %)
  • Markberedning (40 %)
  • Avstandsregulering (40 %)
  • Mekanisk etterarbeid (40 %)

For mer utfyllende informasjon se under hhv landbruksveger, planting og skogskjøtsel på denne nettsida, eller se nettsida til landbruksdirektoratet.

Det kan også være aktuelt å tildele tilskudd til f.eks. restaurering av tømmerkoier og dekning av kostnader ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Søknader behandles fortløpende og kommunen kan bistå med utforming av søknader.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00