Skogskjøtsel/kultur

Søknad om tilskudd kan registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbrusdirektoratets hjemmeside. Som en del av søknadsregistreringen, skal tiltakets område tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. Faktura er tilstrekkelig som søknad på tilskudd så fremt følgende fremgår:

  • Vilkår (tilsvarende det som står på side 2 på skjema LDIR-909)
  • Avkryssing for at skogeier ønsker tilskudd
  • Signatur

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00