SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensing fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. 

Hvem kan søke SMIL-midler?
 

Kommunen behandler og avgjør søknad om tilskudd. Kommunen har en overordna retningslinje for prioritering av søknader.

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår tilskuddsberettiga produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014.nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløysartilskudd i jordbruket §2 og § 3 eller § 4. Landbrukseiendommen sin eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjektet eller tiltaket etter denne forskrifta.

Søkeren må ha gjødselplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminne områder som er viktige for biologisk mangfold, areal med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrive.

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at eiere av landbrukseiendom må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Utbetalingsanmodning:

Utbetalingsanmodning sendes også inn via Altinn. Logg inn og søk opp «spesielle miljøtiltak i jordbruket», her finner du din søknad og tilskuddsbrev. Velg «Registrer utbetalingsanmodning».

Frist for å søke SMIL-midler er 1.juni.

Søknaden sendes inn digitalt via landbruksdirektoratet. Kommunestyret vedtok ny SMIL-strategi (PDF, 291 kB) 18.04.2024 (KS-028/24). Den nye tiltaksstrategien  gjelder fra 2024 til 2027.

Søke SMIL-midler, utbetalingsanmodning eller endre kontaktopplysninger

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00