Sjukdomsavløsning

Det er mulig å få dekket kostnader til avløsning ved egen eller barns sjukdom, samt ved svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertagelse.

Beregning av tilskudd tar utgangspunkt i dagsatser som er avhengig av typen og størrelsen på jordbruksforetakets produksjon. Det gis kun tilskudd til dokumenterte, faktiske utgifter.

Formål:
Hensikten med tilskuddsordningen er å dekke kostnader til avløsning ved: 
 • Egen sykdom
 • Følge sykt barn til behandling
 • Svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertagelse 
 • Jordbrukers dødsfall 
Krav til foretak:
 • Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon og være registrert i enhetsregisteret
 • Foretaket har hatt minst ½ G i næringsinntekt i snitt de to siste åra. For 2017 er det årene 2014 og 2015 som teller.
 • Den som avløses må være under 70 år

Krav til avløser:
Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

 

Vedlegg til søknadsskjema:
 • Sjukemelding eller bekreftelse på sykt barn
 • Utskrift av likning de to gjeldende åra (i 2017 er det likning for 2014 og 2015 som gjelder)
 • Kopi fra NAV om utbetaling eller lønnsutskrift fra annen arbeidsgiver hvis det mottas lønn utenom foretak for den som søker avløsning.
 • Dokumentasjon på utbetalt avløsning.
365-dagers grensen:
Det kan gis tilskudd til en og samme sykmeldte jordbruker for inntil 365 dager i løpet av de tre siste åra. Hvis jordbruker har vært frisk/ikke fått utbetalt sjukeavløsning i 26 uker, begynner telling av dager opp mot 365-dagers grensen på nytt. 
 
Søknadsfrist:
Senest 3 måneder etter siste dag det søkes tilskudd til avløsning for.

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00