Regionalt miljøtilskudd

Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier.

Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Skjøtsel av bratt areal
  • Beite i utmark. (Gjelder kastrater av storfe, mjølkekyr på seter og geit)
  • Skjøtsel av slåttemark (utvalgte naturtyper)
  • Slått/beite av biologisk verdifulle arealer
  • Drift av enkeltseter/fellesseter med mjølkeproduksjon 
  • Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap
  • Skjøtsel av areal med synlig fredete kulturminner
 
Tiltakene blir bestemt ut i fra Fylkesmannens vurderinger av miljøutfordringer i fylket. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan søke. Frist 15.oktober hvert år.

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00