Kriterier for løypelagstilskudd

Vilkår

 • Berettigede søkere er løypelag (AS eller SA) o.l som eier eller driver løypeanlegg som er åpne for alle.
 • Foretaket skal drives på en slik måte at et eventuelt driftsoverskudd skal beholdes i virksomheten.
 • Løypelaget skal være registrert på «skisporet.no»
 • Det gis kun tilskudd til løyper som blir preparert av løypemaskin med sporlegger, fres og GPS-track. Løypemaskinens GPS skal aktiviseres på «skisporet.no»
 • Midlene som blir tildelt skal brukes til driftsutgifter til oppkjøring av løyper innenfor grensene til Nord-Aurdal kommune.
 • Investeringer, strømutgifter til lysløype ol. faller utenfor ordningen
 • Midlene skal prioritere løyper som stimulerer til at størst mulig del av befolkningen får gode tilgangsmuligheter, og som bidrar til at det totale løypenettet blir brukervennlig og funksjonelt.  Herunder at løypene ligger geografisk spredt i forhold til hverandre på en hensiktsmessig måte, og at de ulike løypene er koblet sammen der dette er naturlig. 
 • Innvilget tilskudd kan bli trukket tilbake dersom midlene ikke benyttes i samsvar med vilkårene
 • Midlene som blir tildelt skal benyttes til drift i den kommende sesongen.
 • Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet
 • Prioritering av søknadene:
  • 60% av midlene fordeles pr km løype som følger kriteriene over
  • 40% av midlene fordeles pr time løypemaskinen aktivt har brukt på løyper som følger kriteriene over 
Forklaring: løypelagene skriver i søknaden antall km løyper de har ansvaret for å preparere i den kommende sesong. Det fylles videre ut antall timer brukt på preparering av løyper fra foregående sesong. Løypemaskiner er utstyrt med timetellere, og det vil derfor være en overkommelig jobb å finne antall timer brukt.
 

Saksbehandling

 • Kommunestyret fastsetter hvert år tilskuddsordningens ramme som en del av budsjett-vedtaket.
 • Tilskuddsordningen annonseres innen 15.juni
 • Søknadsfristen er 15.august
 • Søknadsskjemasom er utarbeidet av kommunen skal benyttes
 • Søknadene behandles som delegert vedtak av rådmannen i kommunen 
 • Søkere blir skriftlig varslet om vedtaket når søknadene er behandlet (innen 2 mnd)
 • Midlene utbetales snarest mulig etter at vedtak er fattet
Det foreslås at tilskuddsordninga behandles som et delegert vedtak, siden vilkårene legger opp til at fordelinga av midlene skjer etter gitte matematiske utregninger, og gir i liten grad rom for skjønnsmessige vurderinger. 

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 95 88 99 56