Dag- og aktivitetstilbud Leirali

Dagtilbud er et tiltak som er rettet mot personer som grunnet nedsatt funksjonsevne har behov for aktivitet og sosialt samvær med andre i hverdagen.

Målet med dagaktivitetstilbudet er at brukere skal oppleve en strukturert og meningsfull hverdag, med muligheten til å påvirke egen dagsplan og valg av aktiviteter, ivareta behovet for sosial deltakelse og øke mulighetene for integrering i nærmiljøet.

Dagaktivitetstilbudet tilbys på Leirali og Aurdal omsorgssenter.

Leirali er et arbeids og aktivitetsopplæringssenter for alle brukere i Nord-Aurdal kommune. Leirali er en del av pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg til direkte brukerrettede tiltak, skal senteret med sin kompetanse bistå og samarbeide med andre instanser samt gi råd og veiledning slik at brukerne får et best mulig tilbud.

Målsettingen er at Leirali skal legge til rette for å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers mestringsmuligheter gjennom et sosialt og aktivt fellesskap.

Dagaktivitetstilbud kan også bidra til å avlaste omsorgsyter, og utsette behov for opphold i institusjon.

Hovedaktivitetene på Leirali er ulike former for arbeid og aktivitet. Med dette som utgangspunkt skal det for hver enkelt bruker lages en plan for et tilpasset og tilrettelagt tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og utviklingsmuligheter.

Aktivitetene kan være

  • Formingsaktiviteter
  • Vedproduksjon
  • Bevegelse/trening
  • Budtjenester
  • Sansestimulering
  • Friluftsliv
  • Trening i dagliglivets gjøremål.

I tillegg til Leirali aktivitetshus, har Aurdal omsorgssenter dagaktiviteter for sosial stimulering og aktivisering som er tilpasset personer med demens som bor i omsorgsbolig i Aurdal.