Tirettelagte tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne

Virksomhet for tilrettelagte tjenester yter tjenester til den som på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for boveiledning, opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål.