Ledsagerbevis

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2 års varighet. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, familiemedlem, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. Informasjon finnes også ofte på arrangørers nettsider.

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet.

Søknad

Det er Tildelingskontoret som behandler søknad om ledsagerbevis. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker. Det må beskrives i søknad hvorfor du trenger ledsager/bistandsbehov. Legg gjerne ved legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. Det må legges ved passbilde som skal brukes på ledsagerbeviset. Ved behov kan Tildelingskontoret innhente de helseopplysninger som er nødvendige og relevante for å kunne behandle søknaden din. Dette krever et samtykke fra deg som søker. Vi henter inn informasjon fra fastlegen din, eller kommunale enheter som gir deg helse- og omsorgstjenester.

 

Søknadsskjema (PDF, 122 kB)

Søknad sendes:

Tildelingskontoret Nord Aurdal kommune
Postboks 143
2901 FAGERNES