Folkehelse

Folkehelse er «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning».

Folkehelsearbeidet kan defineres som samfunnets felles innsats for å fremme helse, redusere risiko for sykdom og skade samt beskytte mot ytre helsetrusler.

Målet med dette arbeidet er flere gode leveår med god helse og å redusere sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid rettes mot hele befolkningen og har som mål å påvirke faktorer som fremmer eller hemmer helse.

I begrepet folkehelsearbeid ligger helsefremmende og forebyggende arbeid. Med helsefremmende arbeid menes de tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse i befolkningen. Helsefremmende arbeid handler om å fremme trivsel, velvære og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger den enkelte innbygger utsettes for i dagliglivet. Forebyggende arbeid innebærer å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sjukdom, skade eller lyte. Helse er å ha overskudd til å mestre hverdagens krav, samt ha fysisk, psykisk og sosialt velvære.

God helse er viktig for den enkelte, og er besparende for samfunnet med mindre utgifter til behandling og redusert sykefravær. Et vellykket folkehelsearbeid er avhengig av tverrfaglig samarbeid, både mellom de ulike virksomhetene i kommunen, men også med samfunnet generelt i form av lokale lag og foreninger, næringsliv, private etc.

Folkehelseloven fra 2012 skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Et viktig ledd i dette arbeidet er at kommunen innarbeider folkehelse i sine planer.

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 95 88 99 56