Rullering av handlingsdel til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.18, i sak KS 011/18

Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 20.06.19.
 
 
Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 05.06.19 
Frist for innsending av evt. merknader er 05.06.19 og sendes til e-post renate.remme.overseth@nord-aurdal.kommune.no