Statusoppdatering fra kommuneoverlege Per Einar Jahr 29.06.2022

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Planutvalget vedtok i møte den 01.12.2022, sak 070/22, å legge forslag til reguleringsplan Massedeponi Brøtaskogen ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Kurs i depresjonsmestring (KID) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Mynter balanserer på en planke som ligger på en sylinder

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 blir lagt ut til alminnelig ettersyn i 14. dager fra 1. desember i henhold til kommuneloven § 14-3.

Ungdommer sitter samlet i en trapp

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak for inkludering av barn og unge. Dette gjøres gjennom søknadsportalen til Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Nord-Aurdal kommune åpner for å søke på 18 boligtomter i regulert område Marstein 3 på Fagernes. Søkeperioden starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. (1. runde) 

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2022, sak 049/22, enkelte omsøkte endringer innenfor reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend.

Samfunnsplanen er den øverste planen i kommunen. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene på et overordnet plan (ikke detaljer). Dette er langsiktige mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i og hva som skal prioriteres.

Vi trenger badevakter til offentlig bading i Valdreshallen på ettermiddag-/ kveldstid og lørdager fra uke 42.

Første helgen i september går Fagernes byfest av stabelen, og i år kan vi atter samle oss rundt gode opplevelser i sentrum!

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres. Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien. Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!