Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

 

       

 

 

  

 

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år. 

SEND INN POST HER

Epost er en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem. Nord-Aurdal har tatt i bruk eDialog. Du kan nå sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet. Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker og effektiv håndtering av post inn til Nord-Aurdal kommune.

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til fart og hvordan denne skal tilpasses forholdene du kjører i.

Kommunestyret vedtok i sak 133/19, den 19.12.2019, å starte opp arbeid med kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023. 

Formålet med planstrategiarbeidet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen de neste 4 år. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.
 

Tradisjonen tro hadde NABS julesamling i amfiet siste skoledag før juleferien. I år med ordføreren på besøk.

Siste dag med offentlig bading er fredag 20. desember. Vi åpner igjen mandag 06. januar. Benytt gjerne anledningen for et siste bad i 2019, ellers ønsker vi alle velkommen i 2020.

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi vil derfor invitere dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om samspillet barn – foreldre. Vi bruker metoden Trygghetssirkelen /Circle of Security-Parenting. Den bygger på solid, forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.

 

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside. Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside