Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Denne våren har dei fleste erfart at det å vera fleksibel og løysingsorientert er eigenskapar som kjem til god nytte. Koronapandemien har medført at mykje har vorte annleis enn det ein hadde planlagt på førehand. Slik har det også vore med skulekvardagen, for elevar, skulemedarbeidarar og føresette. Kreative prosessar og forslag er drøfta og gjennomført i alle ledd med fokus på best moglege løysingar i ein uforutsigbar og annleis situasjon.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Gomostølen panorama. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4.

 

Mandag 22.juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!

Komplette beskrivelser over alle turmålene, kart og poengskjema finner du her . (PDF, 5 MB)

 

Forenkla brosjyre med poengskjema finner du her . (PDF, 226 kB)

 

 

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 11.06.2020, sak 033/20, å legge forslag til detaljregulering for Fagerlundkvartalet ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planområdet ligger sentralt i Fagernes sentrum. Hensikten med planen er å tilrettelegge for leilighetsbebyggelse og forretningsvirksomhet.

Gjennom en actionfylt uke skal barna eksperimentere og utforske naturvitenskapens spennende verden.

Kommunestyret vedtok i sak 053/20, den 20.05.2020, forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift for Nord-Aurdal kommune. Ikrafttredelsesdatoen for forskriften er 02.07.2020.

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. 

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende
trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om
tilskudd.

Er du usikker på hvordan du fester barnet riktig i bilen og hva som gir størst sikkerhet? Eller har du spørsmål om hvilket barnesete som passer best til ditt barn og din bil? Når kan barnet gå over fra sete til pute? Her er Trygg trafikks tips, råd og anbefalinger om riktig sikring av barn i bil.