Endringer i smitteverntiltak fra 12. februar

Regjeringen har besluttet endringer i koronatiltakene. Alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19 oppheves. 

Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Det har skjedd mye i kommunen siden forrige næringslivsfrokost som var i mars 2020. Derfor har vi gleden av å invitere til ny næringslivsfrokost!

Velkommen til nasjonaldagsfeiring i kjent stil!

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 027/22, detaljreguleringsplan for Tisleia fjellgård. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fritidsboliger og noen boliger/fritidsboliger.

Tirsdag 5. april var ordfører Knut Arne Fjelltun og kommunedirektør Martin Sæbu i møte med KDD (kommunal- og distriktsdepartementet): Tema for møtet var NVE (Norges Energi og vassdragsvesen) sine nye 200 års flomsonekart og de utfordringer det medfører for de som ønsker å etablere bygg i disse sonene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

 

Sykling er både miljøvennlig, morsomt og effektiv. Samtidig krever det å rulle på to hjul oppmerksomhet, skikkelig utstyr og at du tar både din egen og andres sikkerhet på alvor når du er ute i trafikken.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 24.03.2022, sak 012/22, å legge forslag til reguleringsplan for Marsteinhøgda III ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Under Det nasjonale museumsmøtet i Skien 06. april 2022, delte kulturminister Anette Trettebergstuen ut prisen Årets Museum.

Valdresmusea vant prisen, i skarp konkurranse med de øvrige nominerte Sør-Troms Museum og Kvinnemuseet.

Planområde for "Stasjonsbyen"

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsbyen i Fagernes sentrum, Nord-Aurdal kommune. Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl., og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.

Planen vil bli fremmet som et privat planinitiativ, men kommunen har påtatt seg rollen med å varsle oppstart. Varslingsmateriell kan sees på www.nord-aurdal.kommune.no.