Påskeutfarten står for døren. Stor trafikk og høyt stress øker risikoen for ulykker. Stress ned, pakk riktig og sørg for at bilbeltet er stramt over skulder og hofte, råder Trygg Trafikk.

Vi ønsker barna velkommen til én uke stappfull av forskeropplevelser de sent vil glemme. På kurset lærer deltakerne om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse praktiske oppgaver. Årets kursinnhold følger læreplanen og er et godt supplement til skoleundervisningen.   

Årets Sommerlab heter “Energimysteriet”. Du finner mer informasjon om Sommerlab på www.forskerfabrikken.no

 

Formannskapet vedtok i møte 10. mars 2023 (sak 008/23 og 009/23) og sende utkast til retningslinjer for henholdsvis deling av landbrukseiendommer og behandling av konsesjonssaker på høring til berørte organisasjoner. Det ble samtidig åpnet for en bredere medvirkning ved at høringen kunngjøres på kommunens hjemmeside.

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ivarshaug, Leira, gbnr. 24/185, langs Garlivegen på Leira.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert boligbebyggelse, med 4-6 boenheter med tilhørende anlegg.

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal går gjennom stadnamn i søre del av kommunen og ber om innspel. Det blir møte i Bygdehuset i Åbjør måndag 13. mars kl. 18.00.

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 01. mars hvert år. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker fra det tidspunktet eier mottar faktura på eiendomsskatt for 1.termin. Eventuell klage må fremmes skriftlig til eiendomsskattekontoret.

Nord-Aurdal kommune har signert en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.  

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Hvis alle kan litt mer om hva demens er, vil hverdagen bli enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

Kommunestyret vedtok i møte den 09.02.2023, sak 015/23, detaljreguleringsplan for Damtjernet hyttegrend. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye hyttetomter med høy standard øst for Damtjern på Aurdalsåsen.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

Kommunestyret vedtok den 16.12.2022, sak 106/22, detaljreguleringsplan for Markavegen vest på Leira. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger bl.a. for utvidelse av Asko mot sør, omlegging av veg som følge av dette, etablering av boligbebyggelse og etablering av ny næringsbebyggelse i forlengelse av dagens Clas Ohlson.