Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2028 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 24.11.2016 (sak 104/16).

Handlingsdelen til planen skal rulleres årlig, og for 2019 behandles den i kommunestyret 21.11.2019.

 

Dokumentet ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset tom. 11.08.19.

 

Evt. innspill og merknader sendes på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no  innen 11.08.19.

Kommunestyret vedtok som sak 049/19 i møte den 20.6.2019 å egengodkjenne detaljregulering for Aurdal omsorgssenter. Planen åpner for bygging av 24 institusjonsplasser for demente på gbnr 95/6, det vil si området der Aurdalsheimen lå tidligere. Forslaget åpner for et bygg i to etasjer pluss underetasje der samlet bruksareal ikke skal overstige 5000 m2. Det er forutsatt at dagens atkomst fra E16 skal utberes.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 035/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å utvide nåværende næringsarealer, samt å oppdatere reguleringsplanen til dagens forhold.

 

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 11.04.2019, saksnr. 017/19, å legge forslag til detaljregulering for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, ut til offentlig ettersyn. Planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan Nordeng.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen Nystølgrende hytteområde, planID 0542DR260, i sak 040/19, den 23.05.2019. Reguleringsplanen legger til rette for høystandard fritidsbebyggelse på gnr. 91 / bnr. 18, på Aurdalsåsen.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 033/19, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Mandag 24.juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 11.04.2019, sak 17/1943, å legge forslag til detaljregulering for Grønkinn ut til offentlig ettersyn.

 

6. juni markeres den internasjonale Hva er viktig for deg-dagen? i Nord-Aurdal kommune. Denne dagen spør vi våre pasienter og besøkende om hva som er viktig for dem, for å få innspill til hvordan vi kan forbedre våre tjenester.