Forslag til mindre endringer av reguleringsplanen for Førsøddin

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for Førsøddin, gnr. 83 bnr. 91 og 98 og del av gnr. 83 bnr. 7 og 56. Dersom det kommer vesentlige merknader som gjør mindre endring vanskelig, er denne kunngjøringen å betrakte som varsel om oppstart av planarbeid etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslaget går ut på å endre en mindre del av reguleringsplan for Førsøddin fra 2005, mht. tomteinndeling og økt utnyttingsgrad, og adkomstveien Raunebakkin, kabeltrasé, grøntområde og snuplass vil bli justert. Det legges opp til tomanns- og eneboliger.

Planområdet er 14 470 m2. Det ligger på en odde sørvest for sentrum i Leira.

Berørte parter kan sende skriftlig uttalelse innen 20.08.2018 til Plan og Oppmåling Valdres, Gamlevegen 3, 2600 Fagernes, eller per epost til post@pov.no. Ved spørsmål kan epost benyttes eller telefon 61 34 76 72 / 932 87 255.