Nord-Aurdal kommune åpner for å søke på 18 boligtomter i regulert område Marstein 3 på Fagernes. Søkeperioden starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. (1. runde) 

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2022, sak 049/22, enkelte omsøkte endringer innenfor reguleringsplanen for Sanderstølen hyttegrend.

Samfunnsplanen er den øverste planen i kommunen. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene på et overordnet plan (ikke detaljer). Dette er langsiktige mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i og hva som skal prioriteres.

Vi trenger badevakter til offentlig bading i Valdreshallen på ettermiddag-/ kveldstid og lørdager fra uke 42.

Første helgen i september går Fagernes byfest av stabelen, og i år kan vi atter samle oss rundt gode opplevelser i sentrum!

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres. Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien. Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!

15.august skal mange spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre og foresatte øver med barna på skoleveien.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 15.08.22

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av ordningen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Fautrudvegen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. En utvikling med tomannsboliger kan være aktuelt.