Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Hassan, Mahmoud, Youssuf og Mohammad fra Syria har i løpet av den siste måneden sørget for at det blir langt triveligere å komme inn til Leira sørfra. Leira Stasjon kan igjen skinne som det monumentet den fortjener å være langs Europaveg 16.

Nord-Aurdal kommune har et stort ansvar for å verne om kommunens innbyggere og opprettholde viktige tjenester til alle som oppholder seg her.

Kommunedirektør Kristian Sagnes Damstuen har etter en grundig helhetsvurdering valgt å tiltre ny lederstilling i privat næringsliv, og har sagt opp sin stilling i Nord-Aurdal kommune. Ordfører Knut Arne Fjelltun beklager at Damstuen forlater stillingen som administrativ leder i kommunen, men respekterer samtidig hans avgjørelse om å fortsette sin karriere på andre arenaer.

Norge er fortsatt preget av korona, men vi er glad for at både barnehager og skoler/SFO er klare til å ta imot alle som har tilhørighet der.

Det er fortsatt svært viktig og nødvendig at vi alle følger de rådene som gis fra nasjonale og lokale myndigheter.

I siste halvdel av august 2020 (uke 34 – 35) vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av rundt 1350 eldre bygninger i Nord-Aurdal kommune. Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering. Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte husene.

Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse.

Mental Helses hjelpetelefon drifter det landsomfattende tilbudet og Stine Sofies Stiftelse står for opplæringen av medarbeidere som skal betjene telefonen/chatten sammen med andre relevante fagpersoner fra bl.a. Kripos, tidligere helsesykepleier Solveig Ude m.fler.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 17.08.2020.

 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Nord-Aurdal kommune tar det pågående utbruddet av koronavirus på alvor, og følger nøye med på utviklingen. Kommuneoverlegen sitter i kommunens kriseledelse, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt med kriseledelsen.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterer kjørereglene kontinuerlig.

Nord-Aurdal kommune oppfordrer alle innbyggere til å lese informasjonen om koronaviruset på folkehelseinstituttets nettsider, og følge rådene som gis.

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.