Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Formannskapet i Nord-Aurdal vedtok i møte den 23.01.2020, sak 001/20, å legge lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, ut på høring.

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år. 

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til fart og hvordan denne skal tilpasses forholdene du kjører i.

Tradisjonen tro hadde NABS julesamling i amfiet siste skoledag før juleferien. I år med ordføreren på besøk.

Siste dag med offentlig bading er fredag 20. desember. Vi åpner igjen mandag 06. januar. Benytt gjerne anledningen for et siste bad i 2019, ellers ønsker vi alle velkommen i 2020.

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi vil derfor invitere dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om samspillet barn – foreldre. Vi bruker metoden Trygghetssirkelen /Circle of Security-Parenting. Den bygger på solid, forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.

 

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside. Her kan du følge link til tilskuddsordningens nettside

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2019 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det 130 turglade personer har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Gjeldende løyver for leiekjøring med snøskuter utløper 31.12.2019, og nye løyver skal tildeles til fastboende for en ny periode på 4 år.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.