Endringer i smitteverntiltak fra 12. februar

Regjeringen har besluttet endringer i koronatiltakene. Alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19 oppheves. 

Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Nord-Aurdal kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak mottatt kr. 637.000,- til fordeling til lokalt næringsliv.

Nord-Aurdal kommune utreder barnehagestrukturen. 

Kommunedirektøren har laget et foreløpig utkast til saksutredning med forslag til vedtak. 

Saken sendt ut på en begrenset høring internt i kommunens administrasjon samt til følgende organisasjoner og organ:

  • Samarbeidsutvalget i barnehagene, SU
  • Samarbeidsutvalget i skolene, SU
  • Virksomhetsledere i Nord-Aurdal kommune
  • Arbeidstakerorganisasjonene i kommunen
  • Styrere i barnehagene
  • Kommunalt råd for brukermedvirkning
  • Ungdomsrådet
  • PPT Valdres

 

Kommunestyret vedtok den 10.02.2022, sak 001/22, detaljreguleringsplan for Danebu Panorama. Vedtatt reguleringsplan legger opp til konsentrert fritidsbebyggelse med infrastruktur.

Vi ønsker barna velkommen til én uke stappfull av forskeropplevelser de sent vil glemme. På kurset lærer deltakerne om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse praktiske oppgaver. Årets kursinnhold følger læreplanen og er et godt supplement til skoleundervisningen. 

Årets Sommerlab har helt nytt innhold, og tema er “Vår Magiske Planet”. Du finner mer informasjon om Sommerlab på www.sommerlab.no

Torsdag 10. mars ble kommunestyret orientert om at foreløpig regnskap for 2021 viser et overskudd på netto driftsresultat med 23,9 millioner kroner, som er 41,8 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Kommunedirektør Martin Sæbu og kommunalsjef for økonomi Åge Sandsengen, mener dette er et svært gledelig og positivt resultat.

UDI har inngått avtale med Hero Norge om 80 mottaksplasser for flytninger fra Ukraina ved Hovda/Valdres Tisleia Hotel i Nord-Aurdal.

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen forvaltes av kommunene.

Bruken av håndholdt mobiltelefon (ulovlig) i trafikken anslås til på være ca. 2,5 %. Betyr 1,1 mrd. kjøretøykilometer i 2012 som er kjørt med ulovlig bruk av mobiltelefon 433.070 ganger fra Farsund til Vardø (2.540 km.) (TØI)

Innbyggerne er delt på midten om Innlandets framtid. Et lite flertall ønsker Hedmark og Oppland tilbake. 

Nasjonaldagen i Nord-Aurdal samler rundt 3000 mennesker i nydelige omgivelser på museet, og vi håper 2022 er året vi igjen kan feire den store dagen sammen.