Statusoppdatering fra kommuneoverlege Per Einar Jahr 29.06.2022

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av ordningen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Fautrudvegen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. En utvikling med tomannsboliger kan være aktuelt.

Kommunestyret vedtok den 23.06.2022, sak 053/22, detaljreguleringsplan for Marsteinhøgda III. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye boligtomter grensende til gjeldende boligfelt på Marsteinhøgda, Fagernes.

Nord-Aurdal kommune kan snart tilby 18 nye eneboligtomter på Marsteinshøgda, attraktivt beliggende på høyden over Fagernes. 

Ukrainsk flagg

Etter anmodning fra IMDi startet vi bosettingen av Ukrainske flyktninger 1.juni. Siden da har vi bosatt 14 personer. Vi bosatte 4 personer til i løpet av uke 25.

Tirsdag 21.juni starter vi opp med årets sommervandring. Bli med ut på tur, og sikre deg årets krus!

Det er viktig at alle som sitter i bilen bruker bilbelte - og bruker det riktig. Bilbelte er et enkelt og effektivt sikkerhetstiltak for deg og dem du reiser sammen med.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Omstillingsprogrammet har pågått i halvannet år. Hva er situasjonen i dag og hvordan ser vi på veien videre? 

Velkommen til nasjonaldagsfeiring i kjent stil!