Fritak fra kommunale avgifter

Feiing/tilsynsavgift

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg: Betingelsene for å slippe feie-/tilsynsavgift, er at:

  1. Ingen ildsteder er tilknyttet skorsteinen
  2. Bygningen ikke er i bruk (ubebodd)
  3. Den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen er fysisk atskilt.

Dette ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen.

Fritaket/endringen gjelder fra den dato søknaden godkjennes. Dersom feiing/tilsyn for inneværende år allerede er utført, gjelder fritaket/endringen først fra neste år. Kostnader i forbindelse med frakopling ildsted, igjenmuring av skorstein etc. dekkes av eier/rekvirent.

  • At bygningen midlertidig er ubebodd som følge av salg, oppussing o.l., ikke gir grunnlag for fritak for feie-/tilsynsavgift.
  • Dersom det er flere bygninger på eiendommen hvor det ønskes endring/fritak, må det søkes for hvert enkelt bygg.
  • Dersom kommunen oppdager brudd på angitte betingelser, kan det bli aktuelt å etterberegne feie-/tilsynsavgift.
  • Tas fyringsanlegget i bruk, er det eiers ansvar å gi melding til kommunen/feiervesenet.

Søknadskjema om fritak fra feie-/tilsynsavgift (PDF, 45 kB)

 

Renovasjon/septikk

Det er VKR (Valdres kommunale renovasjon) som behandler fritak fra renovasjon/septikktømming.

Du kan søke og få innvilget søknad om tidsbegrenset fritak fra gebyrplikt.

Søknad kan innvilges dersom:

  1. Arbeid med bygging av fritidsbolig er ikke startet det første avgiftsåret
  2. Bygningene på eiendommen har forfalt og kan ikke brukes for opphold over lengre tid
  3. Boligen vil stå ubebodd i minst 12 måneder

Søknaden må begrunnes. Uten begrunnelse og dokumentasjon blir søknad avslått.

BRUKSENDRING

Endring av gebyr på grunn av endret bruk, gis bare etter vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Søknad om bruksendring må sendes til kommunen der eiendommen ligger.

Søknad om fritak fra renovasjon/septikk