Visjon, verdier og etikk

Nord-Aurdal kommune - en attraktiv kommune!

Nord-Aurdal kommune legger stor vekt på verdiene gjensidig respekt, omsorg, toleranse, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet.

Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsipper. Folkevalgte og ansatte skal være bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Felles etiske retningslinjer og etisk standard for ansatte og folkevalgte (vedtatt av kommunestyret 21.06.2018):

Etiske retningslinjer       Etisk standard (PDF, 2 MB)

Varsling om kritikkverdige forhold 

Varsling er viktig! For samfunnet og for arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold. Ansatte er ofte de første som oppdager eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling til offentlige myndigheter bidrar til at de kritikkverdige forholdene opphører. For offentlige myndigheter er varsling også en viktig informasjonskilde som bidrar til kunnskap og innsikt.

Informasjon om varsling og rutine for varsling ligger tilgjengelig for kommunens medarbeidere i det interne kvalitetssystemet og på interne nettsider for ansatte (intranett).

 Les mer om varsling på Arbeidstilsynet.no

Tips og bekymringsmeldinger fra innbyggere/tjenestemottakere

På lik linje med varslinger fra arbeidstakere, ønsker vi tips og bekymringsmeldinger fra publikum som opplever uønskede forhold i våre tjenester/vår tjenesteleveranse.

Slike meldinger er ikke å anse som varsling etter arbeidsmiljøloven, men skal likefullt behandles profesjonelt av Nord-Aurdal kommune. 

Tilbakemeldinger er viktig for å sikre god kvalitet og kontinuerlig forbedring i våre tjenester!