Dette gjør kommunen

Kort fortalt om kommunens ansvar for sikkerhet og beredskap

 • Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.
 • Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn.

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger. For eksempel er samfunnsviktige funksjoner som vann- eller strømforsyning sårbare overfor ekstraordinære belastninger. 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. I en beredskapssituasjon skal kommunen løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

Kommunens ansvar

 • Ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.
 • Påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner. 
 • Samordne på tvers av sektorene i kommunen 
 • Være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører 
 • Ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser
 • Ha beredskapsplaner for å håndtere dette.

 

Den kommunale kriseledelsen

Når det inntreffer en stor ulykke eller en annen stor hendelse vil kommunedirektøren beslutte at kriseledelse etableres. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og eventuelt forsvar. I krisesituasjoner har kriseleder fullmakt til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige.

Kriseledelsens faste medlemmer

 • Ordfører
 • Kommunedirektør (leder)
 • Kommunalsjef helse og omsorg
 • Kommunalsjef økonomi, teknisk & næring
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur
 • Leder for HR, service & kommunikasjon
 • Kommuneoverlege
 • Beredskapskoordinator

 

Beredskapsansvarlig og beredskapskoordinator

 

Kommunedirektør, Martin Sæbu er beredskapsansvarlig i Nord-Aurdal kommune og har det overordnede ansvaret for alt beredskapsarbeidet. Beredskapsansvarlig har ansvar for følgende funksjoner:

 • Sørge for at overordnet beredskapsplan for kommunen rulleres og revideres i tråd med politisk reglement, lover og forskrifter
 • Kriseledelsens leder

Beredskapskoordinator bistår beredskapsansvarlig med utøvende rolle og daglig ansvar for  arbeidet med kommunens beredskap. Funksjonen som beredskapskoordinator er tillagt leder for beredskap i Nord-Aurdal brannvesen, Ivar Svensson.

 

Kontaktinformasjon

Ivar Svensson, Beredskapsleder

Telefon 905 26 170

Send e-post til Ivar Svensson

 

Psykososialt kriseteam

Psykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastrofer Ivaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes ansvar.

Kommunens psykososiale kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi psykososial støtte til mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Legevakten (tlf. 116117) tar imot henvendelser fra publikum, og fra de øvrige nødetatene ved alvorlige hendelser, og vurderer behovet for iverksetting av kriseteam.