Samarbeid hjem-skole

Barn og unges viktigste arenaer for utvikling er hjemme og på skolen. Hver for seg har hjem og skole stor betydning for barn og unge, og samarbeidet mellom disse to arenaene er svært viktig for elevens faglige og sosiale læring og utvikling.

God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Overordnet del i læreplanen del 3.3. Dialog og samarbeid hjem-skole skjer både formelt og uformelt.