Om oss

Barnehagene i Nord-Aurdal

Alle våre barnehager ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har flotte uteområder og tilgang til innholdsrikt nærmiljø. Vi har godt samarbeid på tvers av barnehagene, vi har mye felles, men også rom for individuelle ulikheter. Kommunedelplan og handlingsplan er godt forankret. Vi er alle opptatt av godt og tett foreldresamarbeid og sammen gir vi barna muligheter til den beste utviklingen.

Barnehagene i kommunen er organisert slik:

 • En virksomhetsleder som er på Rådhuset.
 • Hver barnehage har avdelingsleder (styrer).
 • En praktisk pedagogisk veileder som ambulerer.
 • Vi har 1 ansatt per 6 barn, og 1 pedagogisk leder per 14 barn, barn under 3 år teller 2 plasser.

Pedagogisk innhold 

Nasjonal rammeplan for barnehagene er retningen for det pedagogiske innholdet i alle barnehagene. Rammeplanen består blant annet av sju fagområder:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

Læring gjennom lek

Disse fagområdene integreres i arbeidet i barnehagen på flere måter og det legges vekt på læring gjennom lek og aktiviteter ute og inne. Barns trivsel og barns medvirkning har hovedfokus i  barnehagearbeidet, samt språkmiljø og språkstimulering, og foreldresamarbeid.

Stortingsmelding nr 24 2013 omhandler framtidas barnehage med spesiell vekt på danning, psykososialt miljø og barnehagen som språkutviklingsarena. Plan for krenkende atferd er utarbeidet i 2015.

Alle barnehager har «skoleklubb» og vi samhandler med skolen om overgang barnehage-skole. Egen plan er utarbeidet, og revideres årlig.