Planprosessen fra A til Å

Når en utarbeider private planer for et område (regulering – eller detaljregulering) må disse tilfredsstille de krav som fremgår i plan- og bygningsloven sin plandel med tilhørende forskrifter. Den som skal utarbeide forslag til reguleringsplan (forslagstiller) må være fagkyndig, og de som ønsker å regulere eller omregulere eiendommen sin må engasjere profesjonelle forslagstillere (jf. Pbl § 12-3).