Mindre endringer av reguleringsplan

Av og til kan det oppstå behov for å gjøre tilpasninger på areal som er del av en reguleringsplan. Det kan være at man ønsker å endre litt på ei tomt, legge en veg litt annerledes eller lignende.  Dette er i utgangspunktet noe som må behandles som en planendring. Det er imidlertid ikke alle slike endringer som krever full planprosess med varslinger, offenlig ettersyn osv.

Dersom endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, så kan en få tillatelse etter en enklere prosess. Etter søknad hvor endringen beskrives skriftlig og med vedlagt kart og annen nødvendig dokumentasjon,  vil kommunen sende saken ut på høring til berørte parter og til statlige og fylkeskommunale myndigheter. Høringstiden vil være 6 uker. Etter høringsrunden vil kommunen kunne konkludere og gjøre vedtak i saken. Saksbehandlingstiden er på inntil 12 uker i tillegg til den tiden saken er ute på høring.